Ochrana osobných údajov

Údaje o mne:
Ján Palenčár
Sabinovská 6
821 02 Bratislava

kontaktné údaje: info@janpalencar.sk

Kto získava a spracúva osobné údaje v mojom mene?

Sprostredkovateľom pri spracúvaní osobných údajov môže byť :
=> spoločnosť Webglobe – Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava, IČO 36306444, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 59027/B, ktorý poskytuje služby webhostingu.

Aké osobné údaje o vás získavame?

Ak sa rozhodnete dobrovoľne zapojiť či spolupracovať vyplnením prihlasovacieho formulára na našom webovom sídle, budeme o vás zbierať a spracúvať osobné údaje v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko a e-mail, keďže ide o základné údaje, ktoré sú pre nás potrebné na to, aby sme vás kontaktovali.

Keďže tieto informácie získavame v elektronickom prostredí, ku každej zaslanej prihláške sa pripojí IP adresa.

Tieto údaje získavame na základe vami udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktorý poskytujete dobrovoľne. Pokiaľ by ste svoj súhlas na spracúvanie týchto údajov neudelili, nemohli by sme s nimi nakladať, to znamená, že by sme vás nemohli kontaktovať. Udelený súhlas máte právo kedykoľvek odvolať.

Ak využijete možnosť kontaktovať nás prostredníctvom kontaktného formulára zverejneného na našej webovej stránke, bude potrebné uviesť vaše meno a e-mailovú adresu, aby sme vás vedeli spätne kontaktovať. Pokiaľ v správe uvediete viac vašich osobných údajov, budeme považovať odoslanie elektronického formulára za udelenie súhlasu so spracúvaním týchto osobných údajov.

Keďže formulár sa zasiela v elektronickom prostredí, budeme získavať aj vašu IP adresu.

Tieto údaje získavame a spracúvame na základe vami udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov. Pokiaľ svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov neudelíte, nebudeme oprávnení nimi nakladať, a teda vás nebudeme môcť spätne kontaktovať. Udelený súhlas máte právo kedykoľvek odvolať.

V online priestore sú zároveň získavané aj súbory cookies, ktoré spracúvame na základe vami udeleného súhlasu. Osobné údaje, ktoré sme získali na základe Vami udeleného súhlasu budeme uchovávať po dobu najviac 5 rokov odo dňa ich získania.

S kým zdieľame vaše osobné údaje?

Pokiaľ ste udelili súhlas so spracúvaním osobných údajov a chcete sa aktívne zapojiť, vaše osobné údaje môžu byť poskytované tretím stranám, a to v rozsahu a v závislosti na forme podpory, ktorú si zvolíte. O poskytnutí osobných údajov tretej osobe preto budete vždy informovaný vopred.

Vaše osobné údaje sa neposkytujú do zahraničia.

Aké práva vám vyplývajú v súvislosti s takýmto spracovávaním osobných údajov?

Odvolanie súhlasu

Pokiaľ ste udelili súhlas so spracovaním osobných údajov a neprajete si, aby sme vaše osobné údaje naďalej spracúvali, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas je možné odvolať tak, že nás kontaktujete na vyššie uvedenom mailovom kontakte a uvediete vašu požiadavku.

Odvolanie súhlasu však samo o sebe neznamená, že doteraz spracúvanie osobné údaje sú spracúvané nezákonne.

Právo na prístup

Právo na prístup k osobným údajom znamená, že si môžete vyžiadať potvrdenie, či spracúvame vaše osobné údaje.

Pokiaľ vaše osobné údaje spracúvame, zašleme vám potvrdenie s informáciami:
a) za akým účelom ich spracúvame;
b) o aké osobné údaje sa jedná;
c) či sú osobné údaje poskytované iným osobám;
d) predpokladaná doba uchovávania osobných údajov;
e) či spracúvame osobné údaje automatizovane vrátane profilovania.

Na požiadanie vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Informácie sa poskytujú prioritne elektronickými prostriedkami, pokiaľ by ste mali záujem o iný spôsob, je potrebné ho v žiadosti uviesť.

Právo na opravu osobných údajov

Kedykoľvek máte právo požiadať o nápravu spracúvaných osobných údajov ak zistíte, že spracúvame nesprávne osobné údaje, či že je potrebné tieto údaje doplniť.

Právo na vymazanie/zabudnutie osobných údajov

Máte právo požadovať výmaz osobných údajov. Vymazanie je však možné len za zákonom stanovených podmienok, a to:
a) pokiaľ osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získavali alebo inak spracúvali;
b) pokiaľ odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ, na základe ktorého s osobnými údajmi ďalej narábame;
c) pokiaľ úspešne uplatníte jednu z námietok spracúvania osobných údajov;
d) pokiaľ sa osobné údaje spracúvali nezákonne;
e) dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;
f) osobné údaje boli získavané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osôb mladších ako 16 rokov.

Nie vo všetkých prípadoch však budeme nútení vašej žiadosti vyhovieť. Tieto zásahy budete musieť strpieť za predpokladu, že je spracúvanie osobných údajov potrebné:
a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie;
b) na splnenie povinností alebo úloh podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy;
c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
d) na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by uplatnenie tohto cieľa znemožnilo, či neprimerane sťažilo;
e) pokiaľ je potrebné na uplatnenie právneho nároku.

Pokiaľ vyhovieme vášmu podnetu a údaje vymažeme, kontaktujeme aj tretie osoby, ktoré osobné údaje spracúvajú. Rovnako všetky zverejnené osobné údaje stiahneme.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, a to:
a) v čase, keď napadnete správnosť spracúvaných osobných údajov a my overujeme ich správnosť;
b) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, no namiesto ich vymazania nás požiadate o obmedzenie ich použitia;
c) pokiaľ naďalej nepotrebujeme spracúvať vaše osobné údaje, no vy ich potrebujete na uplatnenie svojho nároku;
d) pokiaľ si uplatníte námietku spracúvania osobných údajov a my preverujeme jej opodstatnenosť.

Obmedzenie spracúvania bude znamenať, že sa s vašimi údajmi v danom čase nenakladá. Pracovať s týmito údajmi budeme oprávnení len za predpokladu, že nám k tomu dáte súhlas, alebo pôjde o spracovávanie za účelom uplatneného nároku, ochrany osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. Obmedzenie spracúvania osobných údajov prebieha po dobu potrebnú na zváženie ďalšieho postupu.

Hneď ako zvážime, že sme oprávnení s vašimi osobnými údajmi ďalej nakladať, budeme vás o tomto rozhodnutí informovať.

Právo na prenosnosť údajov

Prenosnosť údajov znamená, že údaje, ktoré ste nám poskytli na základe súhlasu alebo zmluvy, na vašu žiadosť „prenesieme“ inej osobe. Podmienkou však je, aby sme tieto údaje spracúvali v automatizovanej podobe, t. j. elektronicky, aby bolo s nimi možné týmto spôsobom manipulovať.

Právo namietať

Kedykoľvek máte možnosť namietať spracúvanie vašich osobných údajov v konkrétnych situáciách, t.j. pokiaľ: a) vykonávame spracúvanie vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu alebo úlohy realizovanej vo verejnom záujme či výkone verejnej moci - vašu námietku vždy posúdime s ohľadom na zásah do konkrétnych práv, ktoré namietate, pričom vás o výsledku tohto posúdenia budeme informovať; b) spracúvame vaše osobné údaje na účely priameho marketingu - táto námietka je absolútna, čo znamená, že osobné údaje nebudeme ďalej za týmto účelom spracúvať; c) vykonávame spracúvanie vašich osobných údajov na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely okrem situácie, že je takéto spracovanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov

Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu zákona, máte možnosť podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vaše sťažnosti, námietky či žiadosti vybavujeme do 30 dní, pričom vás vždy budeme o výsledku informovať.